Finansiell kommunikation eller Investor Relations

 
Finansiell kommunikation och investerarrelationer syftar till att bygga förtroende och förståelse för ett bolags verksamhet i dag samt dess långsiktiga möjligheter att skapa värden. Till de viktigaste intressenterna hör kapitalmarknadens aktörer och deras kunder samt myndigheter och organisationens samarbetspartners.

RHR/CC bistår med strategi, planering och operativt genomförande av aktiviteter som: Rådgivning vid marknadsnotering av aktier och/eller obligationslån.

 
Aktuellt
3751

våra kompetensområden

Investor targeting - att hitta rätt investerare
Det finns många olika slags investerare, vanligen delar man in dem i individuella respektive institutioner (retail/institutions). Varje kategori med sina undergrupper har olika önskemål och syften med sitt ägande i ett bolag. RHR/CC kan hjälpa till med en kartläggning av de viktigaste synpunkterna som driver de olika grupperna och vad bolaget bör göra för att möta denna efterfrågan utifrån sin situation.
Kapitalmarknadsaktiviteter
Möten med börsbolagens intressenter på kapitalmarknaden ställer krav på hög kvalitet på informationsgivningen. RHR/CC har medverkat i planering och genomförande av ett flertal kapitalmarknadsdagar för svenska såväl internationella investerare och analytiker. Storleken och ambitioner varierar men budskap och relationer bör alltid stå i centrum.
Investerarpresentationer/träning
Även den mest vältränade talaren har mycket att vinna på att ta en extra stund och lyssna till andras intryck för att ta sin presentation till nästa nivå. Diskutera med oss om du vill veta hur du fångar intresse och får tydlighet i de budskap du vill att åhörarna ska få med sig.
Rådgivning och stöd vid årsstämmor
RHR/CC har lång erfarenhet av rådgivning och stöd vid stämmor…
IR-plan
Förberedelser, uppbyggnad och genomförande av aktiviteter som ger bolagets ledning möjlighet att berätta om hur den ser på bolagets verksamhet och framtida möjligheter.

RHR/CC bistår sina uppdragsgivare med den finansiella kalendern som innehåller rapportering, analytiker-/ägarkontakter, och omvärldsbevakning.

Löpande finansiell rapportering (kvartalsrapporter och årsredovisningar)
Den finansiella redovisningen är grunden för alla börsnoterade bolag. Utöver att möta de krav som myndigheter och investerare ställer stärker en bra rapportering, med genomarbetade årsredovisningar och delårsrapporter, bilden av bolaget. Vår styrka är att utveckla de finansiella rapporter och lyfta fram investeringspotentialen. RHR/CC har glädjen att bistå flera uppdragsgivare i deras planering och produktion av prisvinnande delårsrapporter och årsredovisningar. En bra årsredovisning är värd mer än själva dokumentet och kan verka som en stabil grund i kommunikationsplanen.
Börsnotering/IPO (Initial Public Offering) och nyemission
Välinformerade medarbetare är en nyckelintressent som avgör organisationens framgång. En börsintroduktion är ett viktigt steg i ett bolags utveckling och involverar flera målgrupper och kommunikationsutmaningar. RHR/CC bidrar med rådgivning och utbildning för att förbereda styrelsen, chefer och anställda för tillvaron som noterat bolag.

RHR/CC kan hjälpa till med:

  • Löpande kommunikationsrådgivning inför och efter notering
  • Medverka tillsammans med andra rådgivare för positionera bolaget inför och efter notering
  • Profilera bolaget i medier i enlighet med gällande regler
  • Förbereda och strukturera bolagets olika kommunikationskanaler inklusive utveckling av innehåll till dessa
  • Förbereda och utbilda bolagets talespersoner, ledning och styrelse

Hållbarhetsredovisningar - separat eller integrerade
Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare som en del av övrig kommunikation och bolagets långsiktighet. RHR/CC arbetar både med innehåll och produktion av icke-finansiella rapporter som t.ex. hållbarhetsrapporter samt i de fall uppdragsgivaren integrerar sitt hållbarhetsarbete i den finansiella rapporten för att ge en tydligare helhet av verksamheten.
Finansiella rapporter/årsredovisningar - separat eller integrerat
Ett börsnoterat bolag ska offentliggöra kvartalsrapporter och årsredovisningar. Dessa dokument är även en viktig del i övrig kommunikation. En bra årsredovisning ger rätt information lätt tillgänglig. Årsredovisningen ska snabbt ge svar på de viktigaste frågorna och blir därmed kärnan i IR-arbetet. Den är en grundsten i det långsiktiga arbetet för att öka finansmarknadernas kunskap och förståelse för bolaget och på så sätt få rätt värdering. RHR/CC bistår börsbolag eller företag på väg mot notering med både innehåll, struktur och produktion av finansiella rapporter.
IR Audit - när du vill ta nästa steg
Med tjänsten RHR/CC IR Audit – kan små och medelstora noterade bolag få en tydlig bild av de olika delmomenten i sitt IR-arbete. Vad fungerar bra och var finns förbättringspotentialen? Även bolag som står inför ägarförändringar eller överväger listning på någon av de olika börslistorna och som vill få svar på var eventuella luckor finns och vilken ambitionsnivån för uppbyggandet av en IR-funktion ska ligga får ett effektivt verktyg.

RHR/CC IR Audit består av tre steg:

Allra först gör vi ett research-arbete där vi översiktligt går igenom det publika material som bolaget redan har. Det innefattar allt ifrån webbplats, sociala media-kanaler, eventuella delårsrapporter och årsredovisning till pressmaterial, pressrum och press releaser.

Därefter gör vi en djupare intervju på plats med VD och/eller CFO och/eller kommunikationsansvarige för att både få en uppdatering av bolagets allmänna situation och planer just nu och ambitionerna kring kommunikationsarbetet, med fokus på IR-arbetet. Vi går vid detta tillfälle också igenom organisationens hela IR-kompetens för att se hur de möter aktuella regelkrav.

Slutligen låter vi vår IR-panel titta igenom och diskutera det underlag som finns för att vi ska få ett investerarperspektiv på både material, budskap och ambition med IR-arbetet. Vår IR-panel består aldrig av färre än tre personer och alltid av näringslivsjournalist(er) och professionella investerare.

Vi möter VD och ledning för att gå igenom och lämna över vår RHR/CC IR Audit som förutom en allmän genomgång och benchmark också innehåller rekommendationer på förbättringar/åtgärder.