Corporate Communication

 

Grunden för all framgångsrik företagskommunikation är en förståelse för hur din organisation uppfattas av de viktigaste intressenterna.

Om de känner till organisationens ambitioner och dess roll i samhället finns förutsättningarna för värdeskapande kommunikation.

 
Aktuellt
3733

VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Internkommunikation
Välinformerade medarbetare är en nyckelintressent som avgör organisationens framgång på såväl kort som lång sikt. Tydlig och effektiv kommunikation bygger och utvecklar medarbetarnas engagemang, trygghet och motivation, minskar risken för oväntade och kostsamma kriser samt leder till ökad produktivitet och lönsamhet.

RHR/CC har bistått flera uppdragsgivare i deras uppbyggnad av interna kanaler för löpande internkommunikation samt i punktinsatser som vid förvärv eller avyttringar av bolag. Vi hjälper styrelser, bolagsledningar och kommunikationsavdelningar att förebygga och förbereda organisationen att hantera kriser.

kommunikationsplan
En kommunikationsplan kan stödja bolagets/organisationens arbete för att nå ut till rätt personer med rätt information på rätt sätt och i rätt tid. Kommunikation är inget självändamål utan ett medel att nå resultat i det löpande arbetet. Några exempel där RHR/CC har medverkat till att skriva en kommunikationsplan är då bolag är på väg till börsen och behöver helhetssyn på sin kommunikation.
budskap/budskapsträning
Bilden av bolaget påverkar hur dina kunder agerar, hur omvärlden uppfattar bolaget och hur attraktivt bolaget är som arbetsgivare. Vi hjälper bolag och organisationer att ta fram de viktigaste budskapen samt hur de ska kommuniceras i respektive kanal.
mediarelationer-/träning
Framgångsrika medierelationer kräver kunskap, erfarenhet och strukturerat arbete. RHR/CC ger dig förutsättningarna och verktygen för att lyckas genom utbildning, träning, planering och löpande stöd, bland annat genom:

  • Budskapsträning
  • Medierelationer – vem är de viktigaste journalisterna/kanalerna
  • Pressmeddelandeframtagning
  • Q&A (frågor och svar)
  • Pressrum
  • Medieträning

policyer och implementering
En policy innefattar tydliga riktlinjer för hur bolaget och dess medarbetare ska agera i olika situationer eller hantera olika typ av information. RHR/CC kan stödja den egna organisationen i framtagandet av policyer främst inom områdena finans/IR, kommunikation, media, kris och affärsetik. RHR/CC kan även hjälpa till att ta fram en actionplan för vem policy-dokumentet berör och hur den ska implementeras i organisationen.
issue management/krishantering
Den gemensamma nämnaren för kriser är att de uppstår snabbt och med full kraft – ofta när bolaget/organisationen minst anar det. Det bästa sättet att hantera en kris är att vara väl förberedd. RHR/CC hjälper bolag att säkra att de kan ge tillhandahålla samordnad, korrekt och fullständig information till alla berörda parter. Att snabbt kunna upptäcka och ta hand om en uppkommen kris, genom att snabb och korrekt hantering av rykten, missförstånd och allmän osäkerhet kan oftast förhindra att krisen trappas upp.

RHR/CC hjälper också till att förbereda, stödja och ge praktiska råd till ledning och styrelse för att minimera den negativa påverkan och effekterna av ett omedelbart problem som skulle kunna skada företagets varumärke och marknadsvärdering.